21/06/2018 19:54
728 x 90

Azər­bay­ca­nı "yox­la­ma­ğa" gəl­miş Av­ro­pa Şu­ra­sı­nın Si­ya­si...Di­rek­to­ru Əd­liy­yə Na­zir­li­yin­də qə­bul olun­du - FOTO

img

Mar­tın 15-də əd­liy­yə na­zi­ri­nin mü­a­vi­ni Azər Cə­fə­rov Azər­bay­ca­nın Av­ro­pa Şu­ra­sı­na (AŞ) üzv qə­bul olun­duq­dan son­ra üzə­ri­nə gö­tür­dü­yü öh­də­lik­lə­rin ic­ra­sı və­ziy­yə­ti­ni öy­rən­mək məq­sə­di­lə öl­kə­miz­də sə­fər­də olan AŞ Si­ya­si Mə­sə­lə­lər Di­rek­tor­lu­ğu­nun rəh­bə­ri Alek­sandr Qes­se­lin rəh­bər­lik et­di­yi nü­ma­yən­də he­yə­ti ilə gö­rü­şüb.

Azər­bay­can və AŞ ara­sın­da sə­mə­rə­li əmək­daş­lı­ğı qeyd edən na­zir mü­a­vi­ni öh­də­lik­lə­rin ic­ra­sı üz­rə gö­rül­müş iş­lər­dən da­nı­şa­raq Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin rəh­bər­li­yi ilə məh­kə­mə-hü­quq sis­te­min­də apa­rı­lan is­la­hat­lar, o cüm­lə­dən qa­nun­ve­ri­ci­li­yin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si, Məh­kə­mə-Hü­quq Şu­ra­sı­nın ya­ra­dıl­ma­sı, son il­lər Şu­ra­nın sə­la­hiy­yət­lə­ri­nin ha­kim­lə­rin və məh­kə­mə sis­te­mi­nin müs­tə­qil­li­yi­nin möh­kəm­lən­di­ril­mə­si ba­xı­mın­dan xey­li ge­niş­lən­di­ril­mə­si, ha­kim­lə­rin və məh­kə­mə apa­ra­tı iş­çi­lə­ri­nin sa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı, ha­kim­lə­rin se­çi­min­də tət­biq olu­nan qay­da­la­rın AŞ tə­rə­fin­dən ör­nək ki­mi qiy­mət­lən­di­ril­mə­si, ha­be­lə on­la­rın təd­ri­si, bu za­man İn­san Hü­quq­la­rı üz­rə Av­ro­pa Məh­kə­mə­si ilə əmək­daş­lıq ba­rə­də mə­lu­mat ve­rib.

Na­zir mü­a­vi­ni döv­lət baş­çı­sı­nın ötən ay im­za­la­dı­ğı cə­za si­ya­sə­ti­nin hu­ma­nistləş­di­ril­mə­si­nə da­ir Sə­rən­ca­mı­nın müs­təs­na əhə­miy­yə­ti­ni qeyd edib. Bil­di­ri­lib ki, bu mü­hüm sə­nə­din ic­ra­sı üz­rə ar­tıq mü­əy­yən ad­dım­lar atı­lıb, Pro­ba­si­ya xid­mə­ti­nin ya­ra­dıl­ma­sı, elektron nə­za­rət va­si­tə­lə­ri­nin tət­bi­qi­nə da­ir bey­nəl­xalq təc­rü­bə, o cüm­lə­dən xa­ri­ci öl­kə­lər­də ye­rin­də öy­rə­nil­mək­lə tək­lif­lər ha­zır­la­nıb, ai­diy­yə­ti qu­rum­lar­la bir­gə ya­ra­dıl­mış iş­çi qrup tə­rə­fin­dən ci­na­yət qa­nun­ve­ri­ci­li­yi­nin li­be­ral­laş­dı­rıl­ma­sı, bir sı­ra ci­na­yət­lə­rin dek­ri­mi­nal­laş­dı­rıl­ma­sı və s. məq­sə­di­lə ye­ni qa­nun la­yi­hə­lə­ri ha­zır­la­nır.

Azər­bay­ca­nın Av­ro­pa Şu­ra­sı üçün bö­yük əhə­miy­yət kəsb et­di­yi­ni söy­lə­yən qo­naq öl­kə­miz­də hər gün ye­ni in­ki­şa­fın, müx­tə­lif sa­hə­lər­də re­al də­yi­şik­lik­lə­rin baş ver­di­yi­ni vur­ğu­la­yıb, son il­lər­də, həm­çi­nin məh­kə­mə-hü­quq sis­te­min­də əl­də olun­muş na­i­liy­yət­lər­dən məm­nun­lu­ğu­nu ifa­də edib.

A.Qes­sel Azər­bay­can Pre­zi­den­ti­nin 10 fev­ral 2017-ci il ta­rix­li Sə­rən­ca­mı­nın ic­ra­sı üz­rə gö­rü­lən iş­lə­ri, o cüm­lə­dən azad­lıq­dan məh­ru­met­mə ilə əla­qə­dar ol­ma­yan qə­tim­kan təd­bir­lə­ri­nin və al­ter­na­tiv cə­za­la­rın tət­bi­qi­nin ge­niş­lən­di­ril­mə­si­ni ma­raq­la qar­şı­la­ya­raq, bu mü­hüm sə­nə­din im­za­lan­ma­sı­nın Av­ro­pa Şu­ra­sı­nın rəh­bər­li­yi tə­rə­fin­dən yük­sək qiy­mət­lən­di­ril­di­yi­ni diq­qə­tə çat­dı­rıb. Bil­di­rib ki, Sə­rən­ca­mın ic­ra­sı cə­za si­ya­sə­ti­nin hu­ma­nistləş­di­ril­mə­si, ye­ni insti­tut və me­xa­nizmlə­rin tət­bi­qi sa­hə­sin­də bö­yük is­la­hat­la­ra yol aça­caq və gə­lə­cək­də bir çox üzv-döv­lət­lər bu təc­rü­bə­dən fay­da­la­na bi­lər. O, bu is­la­hat­la­rın hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­sin­də Əd­liy­yə Na­zir­li­yi­nin va­cib rol oy­na­dı­ğı­nı söy­lə­yə­rək Av­ro­pa Şu­ra­sı­nın bu sa­hə­də dəs­tək gös­tər­mə­yə ha­zır ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­yıb.

Gö­rüş­də, həm­çi­nin, qa­nun­ve­ri­ci­li­yin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si, və­tən­daş cə­miy­yə­ti­nin in­ki­şa­fı və di­gər ma­raq do­ğu­ran mə­sə­lə­lər ət­ra­fın­da fay­da­lı fi­kir mü­ba­di­lə­si apa­rı­lıb.

Təd­bir­də öl­kə­mi­zin AŞ ya­nın­da­kı da­i­mi nü­ma­yən­də­si Emin Ey­yu­bov iş­ti­rak edib.

Mə­lu­ma­tı Əd­liy­yə Na­zir­li­yi­nin Mət­bu­at xid­mə­ti ya­yıb.

Xə­bər xid­mə­ti

Son xəbərlər