26/04/2018 02:13
728 x 90

KİV DF Nov­ruz ərə­fə­sin­də jur­na­listlər üçün se­vin­di­ri­ci mü­sa­bi­qə­lə­rin ilk mər­hə­lə­si­ni təq­dim et­di - FOTO

Fon­dun ke­çir­di­yi fər­di jur­na­list ya­zı­la­rı mü­sa­bi­qə­si­nin nə­ti­cə­lə­ri açıq­lan­dı

img

Mar­tın 14-də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti ya­nın­da Küt­lə­vi İn­for­ma­si­ya Va­si­tə­lə­ri­nin İn­ki­şa­fı­na Döv­lət Dəs­tə­yi Fon­du­nun Mü­şa­hi­də Şu­ra­sı­nın Nov­ruz bay­ra­mı mü­na­si­bə­ti­lə ke­çi­ril­miş fər­di jur­na­list ya­zı­la­rı mü­sa­bi­qə­si­nin nə­ti­cə­lə­ri­nin mü­za­ki­rə­si­nə və təs­di­qi­nə həsr olun­muş ic­la­sı ke­çi­ri­lib.

Mü­şa­hi­də Şu­ra­sı­nın səd­ri Umud Mir­zə­yev gün­də­lik­də olan mə­sə­lə ba­rə­də mə­lu­mat ver­mək üçün sö­zü Fon­dun ic­ra­çı di­rek­to­ru Vü­qar Sə­fər­li­yə ve­rib. İc­ra­çı di­rek­tor Nov­ruz bay­ra­mı mü­na­si­bə­ti­lə elan edil­miş mü­sa­bi­qə­nin 2017-ci il yan­va­rın 25-dən mar­tın 7-dək, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sın­da Küt­lə­vi İn­for­ma­si­ya Va­si­tə­lə­ri­nin İn­ki­şa­fı­na Döv­lət Dəs­tə­yi Kon­sep­si­ya­sın­da ək­si­ni tap­mış 15 is­ti­qa­mət üz­rə ke­çi­ril­di­yi­ni bil­di­rib.

Son­ra mü­sa­bi­qə­nin ekspertlə­rin rəy­lə­ri əsa­sın­da ha­zır­lan­mış ye­kun nə­ti­cə­lə­ri ic­la­sın mü­za­ki­rə­si­nə təq­dim edi­lib. Mü­şa­hi­də Şu­ra­sı­nın sədr mü­a­vi­ni - Vü­qar Rə­him­za­də, üzvlər­dən - Əf­la­tun Ama­şov, Müş­fiq Ələs­gər­li, Bəx­ti­yar Sa­dı­qov və Fa­iq Qur­ba­nov Fon­dun ke­çir­di­yi mü­sa­bi­qə­lə­rin jur­na­listlə­rin pe­şə­kar­lıq sə­viy­yə­si­nin yük­səl­dil­mə­si, ya­ra­dı­cı əmə­yi­ni sti­mul­laş­dı­rıl­ma­sı və so­si­al və­ziy­yət­lə­ri­nin yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı ba­xı­mın­dan əhə­miy­yə­ti­ni qeyd edib.

Mü­za­ki­rə­lə­rin ye­ku­nun­da mü­sa­bi­qə­nin şərtlə­ri­nə uy­ğun ola­raq 15 is­ti­qa­mə­tin hər bi­ri üz­rə 6 ya­zı mü­əl­li­fi qa­lib elan edi­lib, ümu­mi­lik­də 90 nə­fər jur­na­lis­tin mü­ka­fat­lan­dı­rıl­ma­sı haq­qın­da qə­rar qə­bul olu­nub.

Mar­tın 15-də Bey­nəl­xalq Mət­bu­at Mər­kə­zin­də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti ya­nın­da Küt­lə­vi İn­for­ma­si­ya Va­si­tə­lə­ri­nin İn­ki­şa­fı­na Döv­lət Dəs­tə­yi Fon­du­nun Nov­ruz Bay­ra­mı mü­na­si­bə­ti­lə ke­çir­di­yi fər­di jur­na­list ya­zı­la­rı mü­sa­bi­qə­si­nin nə­ti­cə­lə­ri açıq­la­nıb.

Təd­bir­də Fon­dun ic­ra­çı di­rek­to­ru Vü­qar Sə­fər­li, Mü­şa­hi­də Şu­ra­sı­nın üzvlə­ri, ha­be­lə öl­kə­nin 30-dan çox apa­rı­cı küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­lə­ri­nin rəh­bər­lə­ri, ya­zı­la­rı qiy­mət­lən­dir­miş ekspertlər və qa­lib jur­na­listlər iş­ti­rak edib.

Fon­dun ic­ra­çı di­rek­to­ru Vü­qar Sə­fər­li təd­bi­ri gi­riş sö­zü ilə aça­raq, me­dia nü­ma­yən­də­lə­ri­ni qar­şı­dan gə­lən Nov­ruz bay­ra­mı mü­na­si­bə­ti­lə təb­rik edib, on­la­ra ye­ni-ye­ni ya­ra­dı­cı­lıq uğur­la­rı ar­zu­la­yıb. İc­ra­çı di­rek­tor Fon­dun fə­a­liy­yət gös­tər­di­yi 8 il müd­də­tin­də mət­bu­a­tın mad­di-tex­ni­ki ba­za­sı­nın möh­kəm­lən­di­ril­mə­si və prob­lem­lə­ri­nin həl­li is­ti­qa­mə­tin­də çox­say­lı la­yi­hə­lər hə­ya­ta ke­çir­di­yi­ni xa­tır­la­dıb. İc­ra­çı di­rek­tor bil­di­rib ki, Fond tə­rə­fin­dən il ər­zin­də təş­kil edi­lən fər­di jur­na­list ya­zı­la­rı mü­sa­bi­qə­lə­ri­nin məq­sə­di jur­na­listlə­rin pe­şə­kar­lıq sə­viy­yə­si­ni yük­səltmək və ya­ra­dı­cı əmə­yi­ni sti­mul­laş­dır­maq, ha­be­lə so­si­al və­ziy­yət­lə­ri­ni yax­şı­laş­dır­maq­dan iba­rət­dir.

Vü­qar Sə­fər­li Mü­şa­hi­də Şu­ra­sı­nın qə­ra­rı ilə mü­sa­bi­qə qay­da­la­rın­da də­yi­şik­lik edil­di­yi­ni, bu də­fə yal­nız bi­rin­ci ye­rə la­yiq gö­rül­müş jur­na­listlə­rin Fon­dun xü­su­si dip­lo­mu ilə təl­tif edi­lə­cə­yi­ni bil­di­rib. İc­ra­çı di­rek­tor qeyd edib ki, bu qə­rar mü­sa­bi­qə­də iş­ti­rak edən jur­na­listlər ara­sın­da sağ­lam ya­ra­dı­cı rə­qa­bət mü­hi­ti­nin güc­lən­di­ril­mə­si­nə və Fon­dun dip­lom­la­rı­nın sta­tu­su­nun da­ha da yük­səl­dil­mə­si­nə xid­mət edir.

Çı­xı­şı­nı da­vam et­di­rən Vü­qar Sə­fər­li bil­di­rib ki, mü­sa­bi­qə­yə 71 küt­lə­vi in­for­ma­si­ya va­si­tə­sin­dən 158 ya­zı təq­dim edi­lib, ya­zı­lar 12 ekspert tə­rə­fin­dən qiy­mət­lən­di­ri­lib. İc­ra­çı di­rek­tor nə­ti­cə­lə­rin Fon­dun Mü­şa­hi­də Şu­ra­sı­nın 14 mart 2017-ci il ta­rix­li ic­la­sın­da ge­niş mü­za­ki­rə edi­lə­rək təs­diq­lən­di­yi­ni, 15 nə­fər jur­na­lis­tin I, 30 nə­fər jur­na­lis­tin II, 45 nə­fər jur­na­lis­tin III ye­rə la­yiq gö­rül­dü­yü­nü bil­di­rib. Ümu­mi­lik­də, mü­sa­bi­qə iş­ti­rak­çı­la­rın­dan 90 nə­fə­rin mü­ka­fat­çı ol­du­ğu­nu bil­di­rən Vü­qar Sə­fər­li I yer üçün 500 ma­nat ol­maq­la 1, II yer üçün 400 ma­nat ol­maq­la 2, III yer üçün 300 ma­nat ol­maq­la 3 mü­ka­fa­tın nə­zər­də tu­tul­du­ğu­nu qeyd edib.

Azər­bay­can Mət­bu­at Şu­ra­sı­nın səd­ri, Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Əf­la­tun Ama­şov me­dia nü­ma­yən­də­lə­ri­ni Nov­ruz bay­ra­mı mü­na­si­bə­ti­lə təb­rik edə­rək öl­kə rəh­bər­li­yi­nin xü­su­si qay­ğı­sı ilə öl­kə­miz­də me­di­a­nın mad­di-tex­ni­ki və qa­nun­ve­ri­ci ba­za­sı­nın da­ha da möh­kəm­lən­di­ril­di­yi­ni bil­di­rib. Fon­dun ke­çir­di­yi mü­sa­bi­qə­lər­də ekspert ki­mi iş­ti­rak et­di­yi­ni xa­tır­la­dan Ə.Ama­şov ya­zı­la­rın key­fiy­yə­ti­nin də il­dən-ilə yük­səl­di­yi­ni diq­qə­tə çat­dı­rıb.

Fon­dun ekspertlə­rin­dən - "İki Sa­hil" qə­ze­ti­nin baş re­dak­to­ru Vü­qar Rə­him­za­də, Ba­kı Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nin pro­fes­so­ru Ca­han­gir Məm­məd­li, "Ye­ni Azər­bay­can" qə­ze­ti­nin baş re­dak­to­ru, Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Hik­mət Məm­mə­dov, Jur­na­listlə­rin Həm­kar­lar İt­ti­fa­qı­nın səd­ri Müş­fiq Ələs­gər­li, "525-ci qə­zet"in baş re­dak­to­ru Rə­şad Mə­cid çı­xış edə­rək ke­çi­ril­miş fər­di jur­na­list ya­zı­la­rı mü­sa­bi­qə­lə­ri­nin jur­na­listlə­rin pe­şə­kar­lıq sə­viy­yə­si­nin yük­səl­dil­mə­si və so­si­al və­ziy­yə­ti­nin yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı ba­xı­mın­dan əhə­miy­yə­ti­ni vur­ğu­la­yıb, qa­lib­lə­ri təb­rik edib­lər.

Son­ra 15 is­ti­qa­mə­tin hər bi­ri üz­rə mü­sa­bi­qə qa­lib­lə­ri­nin ad­la­rı açıq­la­nıb.

Təd­bi­rə ye­kun vu­ran Vü­qar Sə­fər­li me­dia nü­ma­yən­də­lə­ri­ni bir da­ha Nov­ruz bay­ra­mı mü­na­si­bə­ti­lə təb­rik edib, on­la­rı Fon­dun ke­çir­di­yi di­gər mü­sa­bi­qə­lər­də də fə­al iş­ti­rak et­mə­yə ça­ğı­rıb.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər