25/06/2018 04:36
728 x 90

Hü­qu­qi is­la­hat­la­rın ye­ni sə­nə­di - əv­vəl­ki is­la­hat­lar­dan han­sı fərqlər ola­caq?

"Se­vin­di­ri­ci hal on­dan iba­rət­dir ki, bu is­la­hat­lar məh­dud bir çər­çi­və de­yil, ge­niş bir spektri əha­tə edir"

img

Meh­man Mu­rad­lı: "Bu, sis­tem­li və ge­niş­miq­yas­lı hü­qu­qi is­la­hat­la­rın ye­ni mər­hə­lə­si­dir"

 

Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin pe­ni­ten­si­ar sa­hə­də is­la­hat­la­ra da­ir son sə­rən­ca­mı öl­kə baş­çı­sı­nın hu­ma­nist si­ya­sə­ti­nin növ­bə­ti tə­za­hü­rü ki­mi qiy­mət­lən­di­ri­lir. Bu gün Azər­bay­can­da döv­lət ida­rə­çi­lik sis­te­mi­nin mü­a­sir­ləş­di­ril­mə­si sa­hə­sin­də cid­di təd­bir­lər hə­ya­ta ke­çi­ri­lir. Bu is­ti­qa­mət­də re­al­laş­dı­rı­lan döv­lət si­ya­sə­ti həm də məh­kə­mə-hü­quq sa­hə­sin­də əsas­lı po­zi­tiv də­yi­şik­lik­lə­rin baş ver­mə­si ilə mü­şa­hi­də olu­nur. Ye­ni fər­man hü­quq sa­hə­sin­də apa­rı­lan ye­ni is­la­hat dal­ğa­sı ki­mi xa­rak­te­ri­zə olu­nur.

Ye­ni də­yi­şik­lik­lər in­di­yə ki­mi apa­rı­lan hü­qu­qi is­la­hat­lar­dan nə­yi ilə fərqlə­nə­cək?

Hü­quq­şü­nas Meh­man Mu­rad­lı qə­ze­ti­mi­zə bil­dir­di ki, ar­tıq xey­li müd­dət­dir Azər­bay­can kök­lü is­la­hat­la­ra start ve­rib: "Se­vin­di­ri­ci hal on­dan iba­rət­dir ki, bu is­la­hat­lar məh­dud bir çər­çi­və de­yil, ge­niş bir spektri əha­tə edir. Son sə­rən­cam döv­lət baş­çı­sı­nın hu­ma­nist si­ya­sə­ti­nin növ­bə­ti tə­za­hü­rü, hə­ya­ta ke­çi­ri­lən sis­tem­li və ge­niş­miq­yas­lı hü­qu­qi is­la­hat­la­rın tər­kib his­sə­si­dir. Bu, ey­ni za­man­da, ci­na­yət tə­qi­bi və cə­za­la­rın ic­ra­sı sa­hə­lə­rin­də hü­qu­qi is­la­hat­la­rın ye­ni mər­hə­lə­si­nin baş­lan­ğı­cı­dır. Çün­ki sö­zü­ge­dən sə­rən­cam pe­ni­ten­si­ar sa­hə­nin in­ki­şaf et­di­ril­mə­si və cə­za si­ya­sə­ti­nin hu­ma­nistləş­di­ril­mə­si üçün proq­ram xa­rak­te­ri da­şı­maq­la, bu is­ti­qa­mət­də fə­a­liy­yət gös­tə­rən döv­lət or­qan­la­rı üçün "yol xə­ri­tə­si" ola­caq.

Bu sa­hə­də bü­tün prob­lem­lə­rin ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı üçün kompleks insti­tu­si­o­nal, qa­nun­ve­ri­ci və prak­ti­ki təd­bir­lər gö­rü­lə­cək. Sə­rən­ca­mın məq­sə­di cə­za si­ya­sə­ti­nin hu­ma­nistləş­di­ril­mə­si, ci­na­yət-hü­quq si­ya­sə­ti­nin li­be­ral­laş­dı­rıl­ma­sı və ci­na­yət­lə­rin dek­ri­mi­nal­laş­dı­rıl­ma­sı­dır. Ey­ni za­man­da, bu­ra­da bö­yük ic­ti­mai təh­lü­kə tö­rət­mə­yən və az ağır ci­na­yət­lə­rə gö­rə həbs və azad­lıq­dan məh­ru­met­mə təd­bir­lə­ri­nin tət­bi­qi­nin məh­dud­laş­dı­rıl­ma­sı da nə­zər­də tu­tu­lur. Sə­rən­cam­dan irə­li gə­lən mə­sə­lə­lər­dən bi­ri də pe­ni­ten­si­ar mü­əs­si­sə­lə­rin fə­a­liy­yə­ti­nin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si, on­la­rın mad­di-tex­ni­ki ba­za­sı­nın güc­lən­di­ril­mə­si, cə­za­nı ic­ra edən or­qan və mü­əs­si­sə­lər­də möv­cud olan nöq­san­la­rın ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı, ci­na­yət tə­qi­bi və cə­za­la­rın ic­ra­sı sa­hə­sin­də kor­rup­si­ya­nı is­tis­na edən şə­ra­i­tin tə­min olun­ma­sı, həm­çi­nin, ci­na­yət tə­qi­bi və cə­za­la­rın ic­ra­sı sa­hə­sin­də mü­a­sir tex­no­lo­ji va­si­tə­lə­rin tət­biq edil­mə­si­dir. He­sab edi­rəm ki, sa­da­la­dı­ğı­mız fak­tor­lar­dan in­di­yə ki­mi apa­rıl­ma­yan ki­fa­yət qə­dər is­la­hat­lar are­a­lı nə­zə­rə çar­pır. Fər­qi bun­da gö­rü­rəm".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər