26/04/2018 01:55
728 x 90

Pre­zi­dentdən məc­bu­ri köç­kün­lə­rə ye­ni dəs­tək - say­ğac­sız köç­kün­lə­rin əvə­zin­dən döv­lət ödə­yə­cək, əla­və ola­raq hər kəs 20 ma­nat ala­caq...

Köç­kün şəxs ye­ni evi­nə kö­çə­nə­dək be­lə da­vam edə­cək...

img

El­man Məm­mə­dov: "Ener­ji da­şı­yı­cı­la­rı­nın ödə­niş qay­da­la­rın­da məc­bu­ri köç­kün­lə­rin xey­ri­nə be­lə ad­dı­mın atıl­ma­sı va­cib mə­sə­lə­dir"

Bəh­ruz Qu­li­yev: "Əbəs de­yil ki..."

 

Xə­bər ve­ril­di­yi ki­mi, Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin im­za­la­dı­ğı "Məc­bu­ri köç­kün­lər və on­la­ra bə­ra­bər tu­tu­lan şəxslər üçün va­hid ay­lıq mü­a­vi­nə­tin mü­əy­yən edil­mə­si haq­qın­da" Fər­ma­na də­yi­şik­lik edi­lib.

Də­yi­şik­li­yə əsa­sən, fər­di qay­da­da say­ğac­la­rın qu­raş­dı­rıl­ma­sı və tex­ni­ki is­tis­ma­rı müm­kün ol­ma­yan, sıx mü­vəq­qə­ti məs­kun­laş­ma yer­lə­rin­də (keç­miş ya­taq­xa­na, mü­a­li­cə pan­si­o­nat­la­rı) ya­şa­yan məc­bu­ri köç­kün­lə­rin fər­di qay­da­da say­ğac­la­rın qu­raş­dı­rıl­ma­sı və tex­ni­ki is­tis­ma­rı müm­kün olan ye­ni ya­şa­yış sa­hə­lə­ri­nə kö­çü­rül­mə­si­nə­dək on­la­rın is­ti­fa­də et­dik­lə­ri tə­bii qaz, elektrik ener­ji­si, su və mə­i­şət tul­lan­tı­la­rı­na gö­rə bü­tün haq­lar 2017-ci il 1 yan­var ta­ri­xi­nə­dək döv­lət he­sa­bı­na ödə­ni­lə­cək. Fər­man­da nə­zər­də tu­tul­muş məc­bu­ri köç­kün­lər və on­la­ra bə­ra­bər tu­tu­lan şəxslər üçün va­hid ay­lıq mü­a­vi­nə­tin məb­lə­ği 2017-ci il 1 fev­ral ta­ri­xin­dən 20 ma­nat məb­lə­ğin­də mü­əy­yən edi­lir.

Fər­man­da Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nə tap­şı­rı­lır ki, fər­di qay­da­da tə­bii qaz­la tə­min olun­ma­yan, sıx mü­vəq­qə­ti məs­kun­laş­ma yer­lə­rin­də ya­şa­yan məc­bu­ri köç­kün­lər və on­la­ra bə­ra­bər tu­tu­lan şəxslə­rin is­teh­lak olu­nan elektrik ener­ji­si üz­rə li­mi­ti üç gün müd­də­tin­də mü­əy­yən edil­sin.

Üs­tə­lik, Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti fər­ma­nın 3.1-ci bən­din­də nə­zər­də tu­tu­lan yer­lə­rin qaz­laş­dı­rıl­ma­sı ilə bağ­lı tək­lif­lə­ri­ni on beş gün müd­də­tin­də Pre­zi­den­tə təq­dim et­mə­li­dir.

Sə­nəd­də Qaç­qın­la­rın və Məc­bu­ri Köç­kün­lə­rin İş­lə­ri üz­rə Döv­lət Ko­mi­tə­si­nə də bir sı­ra tap­şı­rıq­lar ve­ri­lib.

Pre­zi­den­tin bu hu­ma­nist ad­dı­mı­na mü­na­si­bət ne­cə­dir?

Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən mil­lət və­ki­li El­man Məm­mə­dov bu­na müs­bət priz­ma­dan ya­naş­dı. Onun fik­rin­cə, öl­kə baş­çı­sı­nın im­za­la­dı­ğı fər­man məc­bu­ri köç­kün­lər tə­rə­fin­dən müs­bət qar­şı­la­nıb: "Ya­taq­xa­na və pan­si­o­nat­lar­da məs­kun­la­şan məc­bu­ri köç­kün­lə­rin kom­mu­nal xid­mət haq­la­rı­nın ye­ni ya­şa­yış sa­hə­lə­ri­nə kö­çü­rü­lə­nə­dək döv­lət he­sa­bı­na ödə­nil­mə­si ilə bağ­lı fər­man Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin məc­bu­ri köç­kün­lə­rin prob­lem­lə­ri­nin həl­li­nə diq­qət və qay­ğı­sı­nın növ­bə­ti tə­za­hü­rü­dür. Cə­nab Pre­zi­dent az­tə­mi­nat­lı əha­li­nin, qaç­qın­la­rın və məc­bu­ri köç­kün­lə­rin prob­lem­lə­ri­ni diq­qət­də sax­la­yır və on­la­rın so­si­al mü­da­fi­ə­si­nin yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı üçün mü­tə­ma­di ola­raq təd­bir­lər gö­rür. Ötən 10-15 gün ər­zin­də məc­bu­ri köç­kün­lər ara­sın­da mü­əy­yən an­la­şıl­maz­lıq, na­ra­zı­lıq var idi. Bun­lar cə­nab Pre­zi­den­tə çat­dı­rı­lan ki­mi hə­min prob­lem­lə­ri də­rin­dən araş­dı­rıb tə­ci­li təd­bir­lər gör­dü. Ener­ji da­şı­yı­cı­la­rı­nın ödə­niş qay­da­la­rın­da məc­bu­ri köç­kün­lə­rin xey­ri­nə be­lə ad­dı­mın atıl­ma­sı va­cib mə­sə­lə­dir. İc­ti­mai yer­lər­də ya­şa­yan məc­bu­ri köç­kün­lər say­ğac­laş­ma mə­sə­lə­si­nə baş­qa cür ya­na­şır­dı. Bu fər­man və bun­dan ön­cə ve­ri­lən fər­man­la­rın ha­mı­sı əha­li­nin so­si­al mü­da­fi­ə­si­nin güc­lən­di­ril­mə­si, on­la­rın ri­fah ha­lı­nın yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı­na yö­nə­lib. Bü­tün məc­bu­ri köç­kün­lər adın­dan Pre­zi­den­tə min­nət­dar­lı­ğı­mı­zı bil­di­ri­rəm".

Bə­zi məc­bu­ri köç­kün­lə­rin ye­ni ya­şa­yış sa­hə­lə­ri­nə kö­çü­rü­lə­nə­dək kom­mu­nal xid­mət haq­la­rı­nın döv­lət he­sa­bı­na ödə­nil­mə­si ilə bağ­lı Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin im­za­la­dı­ğı fər­man məc­bu­ri köç­kün­lər tə­rə­fin­dən rəğ­bət­lə qar­şı­la­nıb.

"Trend"ə açıq­la­ma­sın­da Ağ­dam ra­yon İc­ra Ha­ki­miy­yə­ti­nin baş­çı­sı Ra­qub Məm­mə­dov de­yib­ki, bu fər­man bir da­ha sü­but et­di ki, Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev əha­li­nin, xü­su­sən də məc­bu­ri köç­kün­lə­rin prob­lem­lə­ri­ni da­im diq­qət­də sax­la­yır və bu prob­lem­lə­rin həl­li­nə ça­lı­şır: "Cə­nab pre­zi­den­tin bu ad­dı­mı məc­bu­ri köç­kün­lə­rə diq­qət və qay­ğı­sı­nın növ­bə­ti tə­za­hü­rü­dür. Bu fər­man məc­bu­ri köç­kün­lər tə­rə­fin­dən yük­sək sə­viy­yə­də qiy­mət­lən­di­ri­lir, on­lar döv­lət baş­çı­sı­na tə­şək­kür­lə­ri­ni bil­di­rir­lər. Ha­zır­da hə­min ka­te­qo­ri­ya­ya aid olan əra­zi­lə­rin mü­əy­yən­ləş­di­ril­mə­si ilə məş­ğu­luq, əha­li ilə gö­rü­şü­rük. Bu, məc­bu­ri köç­kün­lə­rin in­di­ki və­ziy­yə­tin­də vax­tın­da ve­ril­miş qə­rar­dır".

"Ekspert Bəh­ruz Qu­li­yev isə agentli­yə bil­di­rib ki, bu mü­hüm döv­lət sə­nə­di­nin im­za­lan­ma­sı bir da­ha sü­but edir ki, Azər­bay­can Pre­zi­den­ti öl­kə və­tən­daş­la­rı­nın so­si­al ri­fa­hı­nın yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı­nı, xü­su­sən də məc­bu­ri köç­kün­lə­rin və­ziy­yə­ti­ni hər za­man diq­qət mər­kə­zin­də sax­la­yır, on­la­rın prob­lem­lə­ri­nə həs­sas­lıq­la ya­na­şır: "Həm­çi­nin Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin mə­lum fər­ma­nı ilə məc­bu­ri köç­kün­lə­rin so­si­al mü­da­fi­ə­si da­ha də­qiq me­xa­nizmlə tə­min olu­na­caq, güc­lə­nə­cək və so­si­al mü­da­fi­ə­nin ün­van­lı­lıq prin­si­pi həl­li­ni ta­pa­caq. Be­lə ki, fər­ma­na əsa­sən, məc­bu­ri köç­kün­lə­rin kom­pakt şə­kil­də mü­vəq­qə­ti məs­kun­laş­dı­ğı əra­zi­lər­də qaz­laş­dır­ma və say­ğac­laş­ma müm­kün ol­ma­dı­ğı hal­da, kom­mu­nal xid­mə­tə gö­rə ödə­niş­lər 1 fev­ral 2017-ci il ta­ri­xin­dən döv­lət he­sa­bı­na mər­kəz­ləş­di­ril­miş qay­da­da hə­ya­ta ke­çi­ri­lə­cək. Bu nor­ma isə məc­bu­ri köç­kün­lər ye­ni ya­şa­yış sa­hə­lə­ri­nə köç­dük­lə­ri gü­nə qə­dər qüv­və­də qal­maq­da da­vam edə­cək. Yə­ni on­lar fev­ral ayın­dan eti­ba­rən əv­və­li qay­da­da 20 AZN mü­a­vi­nət ala­caq­lar. Bü­töv­lük­də isə bu­ra­da əsas fak­tor­lar­dan bi­ri də Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin da­im in­san ami­li­nə diq­qət ye­tir­mə­si­dir ki, hər bir Azər­bay­can və­tən­da­şı bu diq­qə­ti öz üzə­rin­də hiss edir və al­qış­la­yır".

Ekspert əla­və edib: "Əbəs de­yil ki, öl­kə baş­çı­mız mü­tə­ma­di ola­raq qaç­qın və məc­bu­ri köç­kün­lər­lə bağ­lı əhə­miy­yət­li fər­man­lar im­za­la­yır, on­la­rın hə­yat və mə­i­şət­lə­ri­nin, so­si­al və­ziy­yət­lə­ri­nin tə­mi­na­tı­nın da­ha da yax­şı­laş­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də iş­lər apa­rır. Bü­tün bu ki­mi əhə­miy­yət­li mə­qam­la­ra diq­qət ye­ti­rər­kən, biz bir da­ha əmin olu­ruq ki, atı­lan ad­dım­lar, döv­lət baş­çı­mı­zın re­al­laş­dır­dı­ğı təd­bir­lər pla­nı 2017-ci il­də də Pre­zi­den­tin diq­qə­ti mər­kə­zin­də ola­caq və in­san­la­rı­mız apa­rı­lan da­vam­lı və tə­məl­li is­la­hat­la­rın sə­mə­rə­si­ni, uğu­ru­nu hiss edə­cək.

Biz həm də ina­nı­rıq ki, Ali Baş Ko­man­dan, Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev cə­nab­la­rı­nın yü­rüt­dü­yü qə­tiy­yət­li, prin­si­pi­al si­ya­sə­ti nə­ti­cə­sin­də iş­ğal al­tın­da­kı tor­paq­la­rı­mız düş­mən­dən tə­miz­lə­nə­cək, qaç­qın və məc­bu­ri köç­kün­lə­ri­miz ya­xın vaxtlar­da öz doğ­ma yurd-yu­va­la­rı­na ge­ri dö­nə­cək".

"Trend"ə Mil­li Məc­li­sin de­pu­ta­tı Fə­za­il Ağa­ma­lı isə de­yib ki, Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin si­ya­sə­ti­nin mər­kə­zin­də xal­qı­mı­zın, ey­ni za­man­da qaç­qın və məc­bu­ri köç­kün­lə­rin yük­sək hə­yat şə­ra­i­ti­nin ya­ra­dıl­ma­sı da­ya­nır: "Döv­lət baş­çı­sı hər za­man qaç­qın və məc­bu­ri köç­kün­lə­rin və on­la­ra bə­ra­bər tu­tu­lan şəxslə­rin hə­yat sə­viy­yə­si­nin yük­səl­dil­mə­si­nin qay­ğı­sı­na qa­lır. On­lar öz doğ­ma yurdla­rı­na qa­yı­da­na qə­dər də bu təd­bir­lər da­vam et­di­ri­lə­cək. Ümid­va­ram ki, öl­kə pre­zi­den­ti­nin bu fər­ma­nı qaç­qın­la­rın prob­lem­lə­ri­nin həl­li­nə cid­di tə­sir gös­tə­rə­cək".

De­pu­tat əla­və edib ki, bu fər­man həm­çi­nin, məc­bu­ri köç­kün­lə­rə ay­rı­lan və­sa­i­tin tə­yi­na­tı üz­rə sərf olun­ma­sı üçün cid­di əhə­miy­yət kəsb edir.

Vi­da­di OR­DA­HAL­LI

Son xəbərlər