25/04/2018 18:37
728 x 90

Bir sı­ra növ cə­za­la­rın ic­ra­sın­da­kı də­rin for­ma­lizmlər mə­lum Pre­zi­dent sə­rən­ca­mı­na diq­qə­ti da­ha da ar­tı­rır...

Şəm­səd­din Əli­yev: "İş­lə­mək is­tə­mə­yən ada­mı iş­lə tə­min et­mək la­zım­dır ki, onun əmə­yin­dən döv­lə­tin nə­fi­nə pul tu­tul­sun və bu­nun nə­ti­cə­sin­də cə­za ic­ra edil­sin"

img

"Dü­şü­nü­rəm ki, bu ne­qa­tiv­lik­lə­rin ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də cid­di iş­lər apa­rı­la­caq"

 

Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti pe­ni­ten­si­ar sa­hə­də fə­a­liy­yə­tin tək­mil­ləş­di­ril­mə­si, cə­za si­ya­sə­ti­nin hu­ma­nistləş­di­ril­mə­si və cə­miy­yət­dən təc­ri­det­mə ilə əla­qə­dar ol­ma­yan al­ter­na­tiv cə­za və pro­ses­su­al məc­bu­riy­yət təd­bir­lə­ri­nin tət­bi­qi­nin ge­niş­lən­di­ril­mə­si ba­rə­də mü­va­fiq Sə­rən­cam im­za­la­yıb.

Sə­rən­cam­da mən­tə­qə tip­li cə­za­çək­mə mü­əs­si­sə­lə­ri­nin fə­a­liy­yə­ti və is­lah iş­lə­ri cə­za­sı­na məh­kum edi­lən­lə­rin cə­za­la­rı­nı for­mal ola­raq çək­mə­sin­də olan ne­qa­tiv­lik­lə­rin ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı­na da­ir müd­də­a­ya da rast gə­li­nir. Sə­rən­cam­da de­yi­lir: "Cə­za­la­rın ic­ra­sı sa­hə­sin­də hə­ya­ta ke­çi­ri­lən is­la­hat­la­ra bax­ma­ya­raq, son za­man­lar apa­rıl­mış təh­lil­lər gös­tə­rir ki, mən­tə­qə tip­li cə­za­çək­mə mü­əs­si­sə­lə­ri­nin nor­mal fə­a­liy­yə­ti tə­min olun­mur, ic­ti­mai iş­lər cə­za­sı­nın ic­ra­sı pro­se­sin­də çə­tin­lik­lər ya­ra­nır, cə­za­nı ic­ra edən or­qan və mü­əs­si­sə­lər­də mü­a­sir in­for­ma­si­ya-kom­mu­ni­ka­si­ya tex­no­lo­gi­ya­la­rı­nın im­kan­la­rın­dan ki­fa­yət qə­dər is­ti­fa­də edil­mir. Mən­tə­qə tip­li cə­za­çək­mə mü­əs­si­sə­lə­rin­də cə­za­nın Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Cə­za­la­rın İc­ra­sı Mə­cəl­lə­sin­də nə­zər­də tu­tul­muş qay­da­da çə­kil­mə­si və məh­kum­lar tə­rə­fin­dən re­jim qay­da­la­rı­na cid­di ri­a­yət olun­ma­sı tə­min edil­sin, bu sa­hə­də kor­rup­si­ya­ya şə­ra­it ya­ra­dan və di­gər ne­qa­tiv hal­la­rın qar­şı­sı­nın alın­ma­sı üçün təd­bir­lər gö­rül­sün.

İc­ti­mai iş­lər cə­za­sı­nın for­mal ic­ra­sı təc­rü­bə­si­nin qar­şı­sı alın­sın, ic­ti­mai iş­lər və azad­lıq­dan məh­rum et­mə ilə əla­qə­dar ol­ma­yan di­gər cə­za­la­rın ic­ra­sı­na ef­fek­tiv nə­za­rət tə­min edil­sin".

Mən­tə­qə tip­li cə­za­çək­mə mü­əs­si­sə­lə­ri və is­lah iş­lə­ri ilə bağ­lı sə­rən­cam­da qeyd olu­nan ne­qa­tiv­lik­lə­ri ne­cə ara­dan qal­dır­maq olar?

Hü­quq­şü­nas Şəm­səd­din Əli­yev qə­ze­ti­mi­zə açıq­la­ma­sın­da bil­dir­di ki, son sə­rən­cam çox ye­rin­də im­za­la­nıb: "Sə­rən­cam­la ta­nış olan­da be­lə tə­əs­sü­rat ya­ra­nır ki, san­ki, öl­kə baş­çı­sı hər de­ta­lı özü gö­rüb. Əsa­sən hu­ma­nizm prin­sip­lə­ri­nə bö­yük üs­tün­lük ve­ri­lir. Bu fər­ma­nı bənd-bənd şərh et­mək olar. Bu­nun­la bağ­lı ge­niş mə­qa­lə yaz­ma­ğı dü­şü­nü­rəm. Xü­su­si­lə də həbs ol­ma­yan al­ter­na­tiv cə­za­la­rın se­çil­mə­si ilə bağ­lı qo­yu­lan tə­ləb hü­qu­qi əda­lə­tin tən­tə­nə­si ki­mi qə­bul edi­lə bi­lər. Cə­za­ya məh­kum olu­nan ci­na­yət­kar da öz üzə­rin­də döv­lə­tin qay­ğı­sı­nı hiss et­mə­li­dir. Bir söz­lə, İl­ham Əli­ye­vin cə­za si­ya­sə­ti­nin hu­ma­nistləş­di­ril­mə­si ilə bağ­lı im­za­la­dı­ğı sə­rən­cam öl­kə­də hə­ya­ta ke­çi­ri­lən məh­kə­mə-hü­quq si­ya­sə­ti­nin mən­ti­qi da­va­mı sa­yıl­ma­lı­dır.

Sə­rən­cam, həm­çi­nin, Azər­bay­can­da bü­töv­lük­də in­san hü­quq­la­rı­na həs­sas və hör­mət­lə ya­naş­ma­nın gös­tə­ri­ci­si­dir. De­di­yi­niz sa­hə­lər­də doğ­ru­dan da ne­qa­tiv­lik­lər var ki, be­lə töv­si­yə­lər yer alıb. Bə­zən mən­tə­qə tip­li cə­za­çək­mə mü­əs­si­sə­si­nə gön­də­ri­lən məh­kum san­ki tam azad olun­du ki­mi gö­rü­nür. Bu da sə­rən­cam­da qeyd olu­nan mü­əy­yən kor­rup­si­ya hal­la­rı­nın he­sa­bı­na baş ve­rir. Nə­yin­sə mü­qa­bi­lin­də tam nə­za­rət­siz qa­lan mən­tə­qə tip­li mü­əs­si­sə­nin məh­bus­la­rı­nın tək­rar ci­na­yət tö­rət­mə­si hal­la­rı­na az rast gə­lin­mə­yib. İs­lah iş­lə­ri isə tam for­mal cə­za ki­mi qə­bul edi­lib. İş­lə­mək is­tə­mə­yən ada­mı iş­lə tə­min et­mək la­zım­dır ki, onun əmə­yin­dən döv­lə­tin nə­fi­nə pul tu­tul­sun və bu­nun nə­ti­cə­sin­də cə­za ic­ra edil­sin. Dü­şü­nü­rəm ki, bu ne­qa­tiv­lik­lə­rin ara­dan qal­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də cid­di iş­lər apa­rı­la­caq".

Mə­həm­mə­də­li QƏ­RİB­Lİ

Son xəbərlər