24/04/2018 18:59
728 x 90

Baş Pro­ku­ror­luq­da Av­ro­pa Şu­ra­sı nü­ma­yən­də­lə­ri­lə gö­rüş ke­çi­ril­di

img

Yan­va­rın 11-də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı baş pro­ku­ro­ru­nun mü­a­vi­ni Na­miq Əs­gə­rov Av­ro­pa Şu­ra­sı Ka­tib­li­yi­nin hü­qu­qi mə­sə­lə­lər və qa­nu­nun ali­li­yi üz­rə di­rek­to­ru Fi­lip Bu­a­ya və si­ya­si mə­sə­lə­lər üz­rə di­rek­to­ru Alek­sandr Qes­sel­lə gö­rü­şüb.

Baş Pro­ku­ror­lu­ğun mət­bu­at xid­mə­tin­dən ba­ki-xe­ber.com-a ve­ri­lən mə­lu­ma­ta gö­rə, gö­rüş­də baş pro­ku­ro­run mü­a­vi­ni Av­ro­pa Şu­ra­sı ilə Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı ara­sın­da əmək­daş­lı­ğın möh­kəm­lən­di­ril­mə­si­nə bö­yük önəm ve­ril­di­yi­ni bil­di­rə­rək, Azər­bay­can Pre­zi­den­ti cə­nab İl­ham Əli­ye­vin öl­kə­mi­zin məh­kə­mə-hü­quq sis­te­mi­nin mü­a­sir­ləş­di­ril­mə­si is­ti­qa­mə­tin­də im­za­la­dı­ğı mü­tə­rəq­qi qa­nun­ve­ri­ci­lik aktla­rı, hə­ya­ta ke­çi­ri­lən is­la­hat­lar çər­çi­və­sin­də pro­ku­ror­lu­ğun fə­a­liy­yə­ti üçün ya­ra­dıl­mış nor­ma­tiv-hü­qu­qi ba­za və kor­rup­si­ya­ya qar­şı mü­ba­ri­zə sa­hə­sin­də gö­rü­lən konkret iş­lər ba­rə­də ət­raf­lı mə­lu­mat ve­rib.

İn­san Hü­quq­la­rı üz­rə Av­ro­pa Məh­kə­mə­si­nin pre­se­dent hü­qu­qu­nun öy­rə­nil­mə­si və tət­bi­qi­nin pro­ku­ror­luq or­qan­la­rı qar­şı­sın­da pri­o­ri­tet və­zi­fə ol­du­ğu­nu diq­qə­tə çat­dı­ran Na­miq Əs­gə­rov çı­xı­şın­da res­pub­li­ka­mız­da "İn­san hü­quq­la­rı­nın və əsas azad­lıq­la­rın mü­da­fi­ə­si haq­qın­da" Kon­ven­si­ya­nın imple­men­ta­si­ya­sı, in­san hü­quq­la­rı­nın qo­run­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də apa­rı­lan iş­lər, o cüm­lə­dən "Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sın­da in­san hü­quq­la­rı­nın mü­da­fi­ə­si üz­rə Mil­li Fə­a­liy­yət Pla­nı"nın ic­ra­sı ilə əla­qə­dar konkret iş­lə­rin hə­ya­ta ke­çi­ril­di­yi­ni, ey­ni za­man­da ci­na­yət tə­qi­bi za­ma­nı in­san və və­tən­daş hü­quq və azad­lıq­la­rı­nın mü­da­fi­ə­si sa­hə­sin­də pro­ku­ror­lu­ğun ro­lu və bu is­ti­qa­mət­də res­pub­li­ka­nın di­gər hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı ilə qar­şı­lıq­lı əla­qə­lə­rin qu­rul­du­ğu­nu xü­su­si vur­ğu­la­yıb.

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­na sə­fə­rin­dən məm­nun­lu­ğu­nu ifa­də edən Fi­lip Bu­a­ya əla­qə­lə­ri­mi­zin müx­tə­lif is­ti­qa­mət­lər­də uğur­lu in­ki­şa­fı­nı, öl­kə­mi­zin Av­ro­pa Şu­ra­sı ilə əmək­daş­lı­ğı­nı təq­dir edib, məh­kə­mə-hü­quq sis­te­min­də apa­rı­lan is­la­hat­la­ra ma­raq gös­tə­rə­rək in­san haq­la­rı­nın mü­da­fi­ə­si­nin da­ha da güc­lən­di­ril­mə­si ilə bağ­lı fi­kir­lə­ri­ni bil­di­rib.

Tə­rəf­lə­ri ma­raq­lan­dı­ran di­gər mə­sə­lə­lər ət­ra­fın­da ge­niş fi­kir mü­ba­di­lə­si apa­rı­lıb.

Gö­rüş­də Av­ro­pa Şu­ra­sı­nın Ba­kı ofi­si­nin rəh­bə­ri Dra­qa­na Fi­li­po­viç iş­ti­rak edib.

Son xəbərlər