25/06/2018 23:23
728 x 90

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev Nax­çı­van­da - Mux­tar Res­pub­li­ka­nın bren­di­nə çev­ril­miş ün­van­la­rın sı­ra­sı­na ye­ni­lə­ri əla­və olun­du... - FOTO

img

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev yan­va­rın 11-də Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sı­na sə­fə­rə ge­dib. Pre­zi­dent Mux­tar Res­pub­li­ka Ali Məc­li­si­nin səd­ri Va­sif Ta­lı­bov qar­şı­la­yıb.

Nax­çı­van Bey­nəl­xalq Ha­va Li­ma­nın­da döv­lət baş­çı­sı­nın şə­rə­fi­nə fəx­ri qa­ro­vul dəs­tə­si dü­zü­lüb. Pre­zi­dent Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sı hö­ku­mə­ti­nin üzvlə­ri­lə gö­rü­şüb.

Yan­va­rın 11-də Or­du­bad Su Elektrik Stan­si­ya­sı­nın tə­məl­qoy­ma mə­ra­si­mi olub. Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev mə­ra­sim­də iş­ti­rak edib. Döv­lət baş­çı­sı­na mə­lu­mat ve­ri­lib ki, in­şa edi­lə­cək Su Elektrik Stan­si­ya­sı­nın gü­cü 36 me­qa­vat ola­caq. De­ri­va­si­ya tip­li stan­si­ya Araz ça­yı üzə­rin­də yer­lə­şə­cək. Stan­si­ya üçün tu­tu­mu 1,5 mil­yon kub­metr olan su an­ba­rı in­şa olu­na­caq. Hid­ro­qov­şa­ğın əsas qur­ğu­la­rı­nın tər­ki­bi­nə elektrik stan­si­ya­sı, tən­zim­lə­yi­ci bənd, su qə­bu­le­di­ci qur­ğu, çö­kəltmə ho­vu­zu, de­ri­va­si­ya ka­na­lı, yük­lə­mə ho­vu­zu da­xil­dir. Bun­dan baş­qa, bu­ra­da me­tal bo­ru xət­ti, apa­rı­cı ka­nal, su­tul­la­yı­cı və ba­lı­qa­xı­dan qur­ğu­lar da ya­ra­dı­la­caq. Stan­si­ya­da hər bi­ri­nin gü­cü 12 me­qa­vat olan 3 aq­re­qat qu­raş­dı­rı­la­caq. Tən­zim­lə­yi­ci də­mir-be­ton bən­din uzun­lu­ğu 235 metr, hün­dür­lü­yü 12 metrdir. De­ri­va­si­ya tip­li ka­na­lın uzun­lu­ğu 12738 metr ol­maq­la, mak­si­mum su sər­fi sa­ni­yə­də 126,6 kub­metr təş­kil edə­cək.

Döv­lət baş­çı­sı ye­ni stan­si­ya­nın tə­mə­li­ni qo­yub.

Be­lə stan­si­ya­la­rın is­ti­fa­də­yə ve­ril­mə­si Azər­bay­can­da, o cüm­lə­dən Nax­çı­van­da hə­ya­ta ke­çi­ri­lən so­si­al-iq­ti­sa­di si­ya­sə­tin uğur­la da­vam et­di­yi­ni bir da­ha nü­ma­yiş et­di­rir. Bu cür la­yi­hə­lə­rin ic­ra­sı həm də res­pub­li­ka­da döv­lət baş­çı­sı­nın tap­şı­rı­ğı ilə al­ter­na­tiv və bər­pa olu­nan ener­ji­dən is­ti­fa­də­nin ge­niş tət­bi­qi üçün hər­tə­rəf­li im­kan­lar açır.

Son­da xa­ti­rə şək­li çək­di­ri­lib.

 

Cul­fa­da iç­mə­li su təc­hi­za­tı və ka­na­li­za­si­ya sis­tem­lə­ri is­ti­fa­də­yə ve­ril­di...

Yan­va­rın 11-də Cul­fa ra­yon mər­kə­zi və ət­raf kəndlə­rin iç­mə­li su təc­hi­za­tı və ka­na­li­za­si­ya sis­tem­lə­ri­nin is­ti­fa­də­yə ve­ril­mə­si mə­ra­si­mi ke­çi­ri­lib. Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev mə­ra­sim­də iş­ti­rak edib.

Döv­lət baş­çı­sı­na "Cul­fa ra­yon mər­kə­zi və ət­raf kəndlə­rin iç­mə­li su təc­hi­za­tı və ka­na­li­za­si­ya sis­tem­lə­ri­nin ye­ni­dən qu­rul­ma­sı" la­yi­hə­si üz­rə gö­rü­lən iş­lər­lə bağ­lı mə­lu­mat ve­ri­lib. Bil­di­ri­lib ki, ti­kin­ti iş­lə­ri­nin ic­ra­sı­na 2012-ci il­də baş­la­nıb. La­yi­hə­yə əsa­sən Cul­fa şə­hə­rin­də və Gü­lüs­tan kən­din­də su şə­bə­kə­si, Cul­fa şə­hə­rin­də isə ka­na­li­za­si­ya şə­bə­kə­si­nin ti­kin­ti­si apa­rı­lıb, ev bir­ləş­mə­lə­ri apa­rı­la­raq say­ğac qu­raş­dı­rı­lıb.

La­yi­hə çər­çi­və­sin­də Əlin­cə­çay ya­ta­ğın­da 2088 metr müx­tə­lif di­a­metrli bo­ru­lar­la kap­taj və onu sel su­la­rın­dan qo­ru­maq üçün uzun­lu­ğu 1500 metr olan sel­yö­nəl­di­ci bənd ti­ki­lib. Su­tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu 2045-ci ilə qə­dər əha­li­ni və sə­na­ye sa­hə­si­ni gün ər­zin­də 24 sa­at eko­lo­ji cə­hət­dən tə­miz su ilə təc­hiz edə­cək. Qur­ğu gün ər­zin­də 10 min 800 kub­metr və ya sa­ni­yə­də 125 litr su tə­miz­lə­mə gü­cü­nə ma­lik­dir.

Hər bi­ri­nin tu­tu­mu 5000 kub­metr olan iki tə­miz su an­ba­rı ti­ki­lib.

Su­tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu­da is­ti­fa­də olu­nan na­sos­lar İta­li­ya, me­xa­ni­ki süz­gəc və ozon­laş­dır­ma qur­ğu­su İs­veç, kartric süz­gəc­lər Tür­ki­yə, membran­lar isə Ame­ri­ka is­teh­sa­lı­dır.

Su an­bar­la­rın­dan tə­miz­lən­miş su öz axı­nı ilə Cul­fa şə­hə­ri­nin və Gü­lüs­tan kən­di­nin əha­li­si­nə fa­si­lə­siz ola­raq ve­ri­lir. An­bar­lar­dan Cul­fa şə­hə­ri­nə qə­dər çə­kil­miş bo­ru xət­ti da­xil ol­maq­la la­yi­hə əra­zi­sin­də di­a­met­ri 400 mil­li­metrdən 63 mil­li­met­rə qə­dər bo­ru­lar­la 59,7 ki­lo­metr da­xi­li su şə­bə­kə­si çə­ki­lib, 3438 evə su ve­ri­lə­rək say­ğac qu­raş­dı­rı­lıb. Su şə­bə­kə­si üzə­rin­də bir təz­yiq azal­dı­cı, 23 yan­ğın hid­ran­tı ti­ki­lib. Ye­rin rel­ye­fin­dən ası­lı ola­raq mən­zil­lə­rə 2 bar­la 5 bar ara­sın­da təz­yiq­lə su ve­ri­lir.

Cul­fa şə­hə­rin­də di­a­met­ri 500 mil­li­metrdən 200 mil­li­met­rə qə­dər bo­ru­lar­la 34,5 ki­lo­metr da­xi­li ka­na­li­za­si­ya şə­bə­kə­si çə­ki­lib.

Bu­nun­la da Cul­fa şə­hə­ri və Gü­lüs­tan kən­din­də 25 min 700 nə­fər tə­miz, da­ya­nıq­lı, eko­lo­ji cə­hət­dən tam ya­rar­lı və Dün­ya Sə­hiy­yə Təş­ki­la­tı­nın stan­dartla­rı­na ca­vab ve­rən iç­mə­li su ilə da­vam­lı ola­raq 24 sa­at tə­min edi­lib.

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev su­tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu­da is­ti­fa­də edi­lən ava­dan­lı­ğa ba­xıb və son­ra Cul­fa ra­yon mər­kə­zi və ət­raf kəndlə­rin iç­mə­li su təc­hi­za­tı və ka­na­li­za­si­ya sis­tem­lə­ri­nin is­ti­fa­də­yə ve­ril­mə­si­ni bil­di­rən düy­mə­ni ba­sıb.

Son­da xa­ti­rə şək­li çək­di­ri­lib.

 

Nax­çı­van­da Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi­nin za­bit və gi­zir­lə­ri­nə 48 ev...

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev Nax­çı­van­da Föv­qə­la­də Hal­lar Na­zir­li­yi­nin za­bit və gi­zir­lə­ri üçün in­şa olun­muş ya­şa­yış bi­na­sı­nın açı­lı­şın­da da iş­ti­rak edib. Döv­lət baş­çı­sı əv­vəl­cə bi­na­nın rəm­zi açı­lı­şı­nı bil­di­rən len­ti kə­sib.

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev mən­zil­lər­də ya­ra­dı­lan şə­ra­it­lə ta­nış olub. Mə­lu­mat ve­ri­lib ki, zir­zə­mi qa­tı ilə bir­lik­də yed­di­mər­tə­bə­li ya­şa­yış bi­na­sın­da 48 mən­zil var. On­lar­dan 24-ü iki­o­taq­lı, 24-ü üço­taq­lı­dır.

Bi­na­nın zir­zə­mi qa­tın­da su­bay za­bit, gi­zir və müd­dət­dən ar­tıq xid­mət edən­lər üçün 4 ya­şa­yış sa­hə­si ay­rı­lıb. On­lar­dan bi­ri dörd nə­fər­lik, iki­si al­tı nə­fər­lik, bi­ri sək­kiz nə­fər­lik­dir.

Ya­şa­yış bi­na­sın­da is­ti­ra­hət ota­ğı, qa­dın gö­zəl­lik sa­lo­nu, ki­şi bər­bər­xa­na­sı, dər­zi və ko­men­dant otaq­la­rı, 2 əş­ya an­ba­rı, 40 nə­fər­lik ye­mək­xa­na və ca­ma­şır­xa­na ya­ra­dı­lıb.

 

Ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin abi­də­si zi­ya­rət edil­di...

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev yan­va­rın 11-də ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin Nax­çı­van şə­hə­ri­nin mər­kə­zin­də ucal­dı­lan abi­də­si­ni zi­ya­rət edib.

Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sı Ali Məc­li­si­nin səd­ri Va­sif Ta­lı­bov döv­lət baş­çı­sı­na abi­də­nin ət­ra­fın­da apa­rı­lan abad­lıq və ye­ni­dən­qur­ma təd­bir­lə­ri ba­rə­də mə­lu­mat ve­rib.

 

Əla­hid­də Ümum­qo­şun Or­du­su­nun "N" say­lı hər­bi his­sə­sin­də­ki mi­sil­siz əs­gər ya­taq­xa­na­sı...

Pre­zi­dent, Si­lah­lı Qüv­və­lə­rin Ali Baş Ko­man­da­nı İl­ham Əli­yev Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sı­na sə­fə­ri çər­çi­və­sin­də Əla­hid­də Ümum­qo­şun Or­du­su­nun "N" say­lı hər­bi his­sə­sin­də­ki əs­gər ya­taq­xa­na­sı­nın və Əs­gə­ri-Mə­i­şət Komplek­si­nin açı­lı­şın­da da iş­ti­rak edib. Mü­da­fiə na­zi­ri­nin mü­a­vi­ni, Əla­hid­də Ümum­qo­şun Or­du­su­nun ko­man­da­nı, ge­ne­ral-ley­te­nant Kə­rəm Mus­ta­fa­yev döv­lət baş­çı­sı­na ra­port ve­rib.

Mə­lu­mat ve­ri­lib ki, bu­ra­da əs­gər ya­taq­xa­na­sı, Əs­gə­ri-Mə­i­şət Komplek­si in­şa olu­nub, sı­ra mey­da­nı, id­man sa­hə­si ya­ra­dı­lıb, abad­lıq-qu­ru­cu­luq iş­lə­ri apa­rı­lıb.

Döv­lət baş­çı­sı əs­gər ya­taq­xa­na­sı­nın və Əs­gə­ri-Mə­i­şət Komplek­si­nin rəm­zi açı­lı­şı­nı bil­di­rən len­ti kə­sib.

Pre­zi­dent, Si­lah­lı Qüv­və­lə­rin Ali Baş Ko­man­da­nı İl­ham Əli­yev əs­gər ya­taq­xa­na­sın­da ya­ra­dı­lan şə­ra­it­lə ta­nış olub. 900 yer­lik ya­taq­xa­na­da əs­gər­lə­rin is­ti­ra­hə­ti üçün hər­tə­rəf­li şə­ra­it var. Üç­mər­tə­bə­li bi­na mü­a­sir sə­viy­yə­də ya­ra­dı­lıb. Ümu­mi sa­hə­si 4 min kvad­rat­metr olan ya­taq­xa­na bü­tün zə­ru­ri ava­dan­lıq­la təc­hiz edi­lib. Bi­na­da ümu­mi sa­hə­si 800 kvad­rat­metr olan 24 otaq var. Bir söz­lə, bu­ra­da ya­ra­dı­lan şə­ra­it döv­lə­ti­miz tə­rə­fin­dən əs­gər və za­bit­lə­rin so­si­al mə­sə­lə­lə­ri­nin həl­li is­ti­qa­mə­tin­də atı­lan ad­dım­la­rın ar­dı­cıl xa­rak­ter al­dı­ğı­nı bir da­ha nü­ma­yiş et­di­rir.

Mə­lu­mat ve­ri­lib ki, hər­bi his­sə­də ha­mam komplek­si də ya­ra­dı­lıb. Ümu­mi sa­hə­si 272 kvad­rat­metr olan bu kompleksdən 1 sa­at ər­zin­də 172 hərbçi is­ti­fa­də edə bi­lər. Hər­bi his­sə­də­ki Əs­gə­ri-Mə­i­şət Komplek­si­nin ümu­mi sa­hə­si 6172 kvad­rat­metrdir. Bi­na­da poçt xid­mət­lə­ri üçün otaq, ma­ğa­za və çay evi də hər­bi qul­luq­çu­la­rın ix­ti­ya­rı­na ve­ri­lə­cək.

Kompleksdə 1000 yer­lik 2, 500 yer­lik 1 və 250 yer­lik 2 ye­mək sa­lo­nu var. Ümu­mi­lik­də, bu­ra­da ey­ni vaxtda 3000 hərbçi qi­da­la­na bi­lər.

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev bu­ra­da qi­da məh­sul­la­rı­na ba­xıb, aş­paz­lar­la söh­bət edib və on­lar­la xa­ti­rə şək­li çək­di­rib.

Komplek­sin an­bar­la­rı da mü­a­sir sə­viy­yə­də qu­ru­lub. Bu­ra­da ər­zaq və əş­ya an­bar­la­rı var. An­bar­lar mü­a­sir so­yu­du­cu ka­me­ra­lar və di­gər zə­ru­ri ava­dan­lıq­la təc­hiz edi­lib. Kompleksdə ca­ma­şır­xa­na, dər­zi ota­ğı və qa­zan­xa­na da möv­cud­dur. Bu hər­bi his­sə­də ya­ra­dı­lan şə­ra­it bir da­ha gös­tə­rir ki, Pre­zi­dent, Ali Baş Ko­man­dan İl­ham Əli­ye­vin rəh­bər­li­yi ilə son il­lər mad­di-tex­ni­ki ba­za­sı da­ha da güc­lən­di­ri­lən Azər­bay­can Si­lah­lı Qüv­və­lə­ri haq­lı ola­raq dün­ya­nın ən qüd­rət­li or­du­la­rın­dan bi­ri ki­mi ta­nı­nır.

Son­ra döv­lət baş­çı­sı si­lah­lan­ma­ya ye­ni qə­bul edi­lən hər­bi tex­ni­ka ilə ta­nış olub.

Bu gün Azər­bay­can Or­du­su ən mü­a­sir si­lah-sur­sat, hər­bi tex­ni­ka ilə tə­min olu­nub. Si­lah­lı qüv­və­lə­ri­mi­zin ba­lan­sın­da olan bu mü­a­sir tex­ni­ka bir çox özəl­lik­lə­ri ilə se­çi­lir. Bun­la­rın va­si­tə­si­lə Azər­bay­can Or­du­su Ali Baş Ko­man­da­nın əm­ri ilə is­tə­ni­lən an­da düş­mə­nə sar­sı­dı­cı zər­bə vur­maq­la tor­paq­la­rı­mı­zı iş­ğal­dan azad et­mə­yə qa­dir­dir. Bu gün Azər­bay­can Or­du­su­nun ba­lan­sı dün­ya­nın apa­rı­cı öl­kə­lə­ri­nin is­teh­sa­lı olan si­lah-sur­sat­la ge­niş­lə­nir. Bun­dan baş­qa, son il­lər­də döv­lət baş­çı­sı, Ali Baş Ko­man­da­nın diq­qə­ti sa­yə­sin­də öl­kə­də ya­ra­dı­lan mü­da­fiə sə­na­ye­si komplek­si Azər­bay­can­da ən mü­a­sir hər­bi tex­ni­ka­nın is­teh­sa­lı­na ge­niş im­kan­lar ya­ra­dır. Tə­sa­dü­fi de­yil ki, in­di öl­kə­mi­zin si­lah-sur­sat­la­rı bir çox pa­ra­metrlə­ri­nə gö­rə dün­ya­da ilk yer­lər­dən bi­ri­ni tu­tur.

 

Şah­buz­da mü­a­sir iç­mə­li su və ka­na­li­za­si­ya sis­tem­lə­ri açıl­dı

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sı­na sə­fə­ri çər­çi­və­sin­də Şah­buz ra­yon mər­kə­zi və ət­raf kəndlə­rin iç­mə­li su təc­hi­za­tı və ka­na­li­za­si­ya sis­tem­lə­ri­nin is­ti­fa­də­yə ve­ril­mə­si mə­ra­si­min­də iş­ti­rak edib. Döv­lət baş­çı­sı­na "Şah­buz ra­yon mər­kə­zi və ət­raf kəndlə­rin iç­mə­li su təc­hi­za­tı və ka­na­li­za­si­ya sis­tem­lə­ri­nin ye­ni­dən qu­rul­ma­sı" la­yi­hə­si ba­rə­də mə­lu­mat ve­ri­lib.

Bil­di­ri­lib ki, la­yi­hə üz­rə ti­kin­ti iş­lə­ri­nin ic­ra­sı­na 2012-ci il­də baş­la­nıb. La­yi­hə­yə əsa­sən Şah­buz şə­hə­ri­nə, Ki­çi­ko­ba və Day­laq­lı kəndlə­ri­nə su şə­bə­kə­si, Şah­buz şə­hə­ri­nə ka­na­li­za­si­ya şə­bə­kə­si çə­ki­lib və ev bir­ləş­mə­lə­ri apa­rı­lıb. Su­tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu 2045-ci ilə qə­dər əha­li­ni və sə­na­ye sa­hə­si­ni gün ər­zin­də 24 sa­at eko­lo­ji cə­hət­dən tə­miz su ilə təc­hiz edə­cək. Qur­ğu gün ər­zin­də 6 min 600 kub­metr və ya sa­ni­yə­də 76 litr su tə­miz­lə­mə gü­cü­nə ma­lik­dir. Hər bi­ri­nin tu­tu­mu 2500 kub­metr olan iki tə­miz su an­ba­rı in­şa olu­nub. Su­tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu­da is­ti­fa­də olu­nan na­sos­lar İta­li­ya, me­xa­ni­ki süz­gəc və ozon­laş­dır­ma qur­ğu­su İs­veç, kartric süz­gəc­lər isə Tür­ki­yə is­teh­sa­lı­dır.

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev su­tə­miz­lə­yi­ci qur­ğu­da is­ti­fa­də edi­lən ava­dan­lı­ğa ba­xıb.

Su an­bar­la­rın­dan tə­miz­lən­miş su öz axı­nı ilə əha­li­yə fa­si­lə­siz ola­raq ve­ri­lir. An­bar­lar­dan Şah­buz şə­hə­ri­nə qə­dər di­a­met­ri 315 və 280 mil­li­metr olan 2,7 ki­lo­metr uzun­lu­ğun­da plas­tik bo­ru xət­ti qu­raş­dı­rı­lıb. La­yi­hə əra­zi­sin­də di­a­met­ri 280 mil­li­metrdən 63 mil­li­met­rə­dək bo­ru­lar­la 64,3 ki­lo­metr iç­mə­li su xət­ti çə­ki­lib. Su şə­bə­kə­sin­də 31 yan­ğın hid­ran­tı və 4 təz­yi­qa­zal­dı­cı in­şa olu­nub. Ye­rin rel­ye­fin­dən ası­lı ola­raq mən­zil­lə­rə 2-5 bar ara­sın­da təz­yiq­lə su ve­ri­lir. La­yi­hə­nin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si nə­ti­cə­sin­də Şah­buz şə­hə­ri, Ki­çi­ko­ba və Day­laq­lı kəndlə­rin­də 15 min 300 nə­fər 24 sa­at da­i­mi su ilə tə­min edi­lə­cək. Bun­dan baş­qa, əha­li­yə ve­ri­lən su eko­lo­ji cə­hət­dən də ya­rar­lı və tə­miz­dir. Bu su Dün­ya Sə­hiy­yə Təş­ki­la­tı­nın stan­dartla­rı­na tam ca­vab ve­rir.

Bil­di­ri­lib ki, Şah­buz şə­hə­rin­də di­a­met­ri 400 mil­li­metrdən 200 mil­li­met­rə qə­dər bo­ru­lar­la 40,1 ki­lo­metr ka­na­li­za­si­ya xət­ti çə­ki­lib.

Döv­lət baş­çı­sı Şah­buz ra­yon mər­kə­zi və ət­raf kəndlə­rin iç­mə­li su təc­hi­za­tı sis­te­mi­nin is­ti­fa­də­yə ve­ril­mə­si­ni bil­di­rən düy­mə­ni ba­sıb.

Son­da xa­ti­rə şək­li çək­di­ri­lib.

 

Nax­çı­van­da tam or­ta ümum­təh­sil rus mək­tə­bi...

Yan­va­rın 11-də Nax­çı­van şə­hər 3 nöm­rə­li tam or­ta rus mək­tə­bi­nin bi­na­sı əsas­lı ye­ni­dən­qur­ma­dan son­ra is­ti­fa­də­yə ve­ri­lib. Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev mə­ra­sim­də iş­ti­rak edib.

Döv­lət baş­çı­sı mək­tə­bin bi­na­sı­nın rəm­zi açı­lı­şı­nı bil­di­rən len­ti kə­sib. Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­və bu­ra­da gö­rü­lən iş­lər­lə bağ­lı ət­raf­lı mə­lu­mat ve­ri­lib.

Qeyd edi­lib ki, Nax­çı­van şə­hər 3 nöm­rə­li tam or­ta rus mək­tə­bi 1939-cu il­dən fə­a­liy­yət gös­tə­rir. 600 şa­gird yer­lik mək­təb­də be­şi elektron löv­hə­li ol­maq­la 32 si­nif ota­ğı, kim­ya-bi­o­lo­gi­ya və fi­zi­ka la­bo­ra­to­ri­ya­la­rı, hər­bi ka­bi­nə, iki kompyu­ter ota­ğı, mü­əl­lim­lər ota­ğı, şah­mat ota­ğı, ki­tab­xa­na, bu­fet və id­man za­lı fə­a­liy­yət gös­tə­rə­cək. Mək­təb­də 42 kompyu­ter qu­raş­dı­rı­lıb və in­ter­ne­tə qo­şu­lub.

Mək­tə­bin ki­tab­xa­na fon­dun­da 6900 dərslik və 4603 bə­dii ədə­biy­yat ol­maq­la 11 503 ki­tab var. Mək­təb­də 460 şa­gir­din təh­si­li ilə 59 mü­əl­lim məş­ğul olur.

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev mək­təb­də ye­ni­dən­qur­ma­dan son­ra ya­ra­dı­lan şə­ra­it­lə ta­nış olub və mək­tə­bin pe­da­qo­ji kol­lek­ti­vi və şə­hər ic­ti­ma­iy­yə­ti­nin nü­ma­yən­də­lə­ri ilə gö­rü­şüb.

Pre­zi­dent İl­ham Əli­yev mə­ra­sim­də çı­xış edib.

Son­ra Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sı Ali Məc­li­si­nin səd­ri Va­sif Ta­lı­bov çı­xış edib.

Son­da xa­ti­rə şək­li çək­di­ri­lib.

Be­lə­lik­lə, Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin Nax­çı­van Mux­tar Res­pub­li­ka­sı­na sə­fə­ri ba­şa ça­tıb.

Ba­ki-xe­ber.com

Son xəbərlər